Hvor mennesker mødes i sang og musik

Vedtægter

Vedtægter


§1. Foreningens navn er Visens Venner i Faaborg. Foreningens hovedformål er at styrke interessen for fællessang med hovedvægten lagt på dansk visekunst.

§2.. Formålet tilgodeses ved at afholde vise aftener, mulig medvirken ved arrangementer udenfor lokalforeningen, samt at samarbejde med viseforeninger i ind- og udland.

§3. Alle kan blive medlem af foreningen og kan frit deltage dens arrangementer. Gæster kan deltage mod betaling. Bestyrelsen fastsætter gæsteentre (kan variere). Ved overgang fra gæst til medlemskab modregnes entre betalt i samme år.

§4. Bestyrelsen kan efter afstemning med 2/3 flertal udelukke et medlem, når vedkommende:
a. Ikke har betalt kontingent senest 3 mdr. efter modtaget mail om kontingentbetaling.
b. Har udnyttet foreningens navn kommercielt. I dette tilfælde skal udelukkelse god­kendes på den nærmest følgende general­ forsamling med 2/3 flertal.

§5. Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§6. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges således:
a. 3 medlemmer vælges i lige årstal
b. 2 medlemmer vælges i ulige årstal.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§7. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskab skal før den ordinære generalforsamling revideres af en blandt medlemmerne (udenfor bestyrelsen) valgt revisor.
Revisor samt en revisor suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

§8. Den ordinære generalforsamling afholdes i april/maj måned.
Generalforsamlingen indkaldes pr Email med mindst 21 dages varsel.

Generalforsamlingen behandler følgende:
1. Dagsorden
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6, Indkomne forslag, (herunder lovændringer)
7. Valg:
a. af bestyrelsesmedlemmer.
b. af 1. og 2. suppleant.
c. af revisor og revisor suppleant
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Lovændringer kan kun vedtages endeligt på den ordinære generalforsamling.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindelig stemmeflerhed.
Ved udnævnelse af æresmedlemmer, udelukkelse fra foreningen sarnt ændring af foreningens love kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer for godkendelse.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes.

§9. Extraordinær generalforsamling skal afholdes når:
a. Bestyrelsen finder det nødvendigt.
b. Skriftlig begæring, ledsaget af dagsorden ­forslag, fremsættes til bestyrelsen af mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer.
Den extraordinære generalforsamling skal straks indvarsles og afholdes senest 30 dage efter begæ­ringen er modtaget.

§10. VVF ( Visens Venner i Faaborg ) er tilsluttet Visens Venner i Danmark. Herigennem adgang til arrangementer/sparring og fælles aftale for afregning af pligtige KODA afgifter.
På Visens Venner i Danmark’s møder er VVF repræsenteret ved sin formand samt et medlem udpeget af bestyrelsen.

§11. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af de fremmødte på en extraordinær generalforsamling stemmer herfor.
Denne extraordinære generalforsamling, skal være indkaldt med dette ene formål: at opløse foreningen.

§12. Opløses foreningen, tilfalder dennes eventuelle formue Visens Venner i Danmark.

Vedtaget på Generalforsamlingen d. 3. maj 2022

Facebook Wordpress