Hvor mennesker mødes i sang og musik

OM

Bestyrelsen

som den konstituerede sig efter generalforsamling 25/04

Formand:  Kai Hansen 
Email:  kai@tokai.dk – 20154667

Kasserer:   Jytte Th Hansen
Email: jth@faabva.dk – Mobilpay: 40618925

Sekretær:  Hanne Bõetius

Medier:  Lilian Hirsch, orientering til diverse medier
Email: lilian@hirsch.dk

Menig:  Hanna Gully Ragnarsdottir

Suppleanter:

Lis Østergaard
Erik Ljungdahl


Revisor: Thorben Hansen / revisorsuppleant Tove Grosmeier

Kontingent 2024 kr 150,00
indbetales ultimo januar til
reg nr: 0828  kon.nr: 0002235323

Historie

VVD er en paraplyorganisation for  foreninger i Danmark, som har tilladelse til at benytte navnet Visens Venner.  VVD har ca. 3300 medlemmer fordelt i 28 foreninger over hele landet. Lokalforeningerne rummer en kerne af medlemmer, som aktivt beskæftiger sig med visen – det være sig som sanger, digter, komponist eller akkompagnatør.  Foruden den udøvende kerne består foreningerne af et trofast og viseelskende publikum, som mødes til visearrangementer, hvor solist-optræden og fællessang veksler.

Visens Venner er en forening af viseglade mennesker. Den blev stiftet i 1984 med det formål at fremme interessen for og bevare og udvide kendskabet til nordiske og især danske viser. 

Visens Venner har sin rod i Sverige, hvor Evert Taube var en af initiativtagerne til, at foreningen blev stiftet i 1936. I Danmark blev den første forening stiftet i København i 1953 med Sigfred Pedersen som formand.  I dag er der ca. 70 foreninger Visens Venner i hele Norden, heraf 29 i Danmark.

Foreningen har en kerne af rutinerede medlemmer, som aktivt beskæftiger sig med visen som sangere, akkompagnatører, komponister eller digtere, og en Vennekreds, som kan lide at lytte til og synge med på viser.

VVF er den eneste tilbageværende forening på Fyn og blev etableret 28.02.1990 på Blækhuset i Faaborg af rektor Povl Marstal, læge Claus Møller og tandlæge Vibeke Beckett.

Vedtægter

§1. Foreningens navn er Visens Venner i Faaborg. Foreningens hovedformål er at styrke interessen for fællessang med hovedvægten lagt på dansk visekunst.

§2.. Formålet tilgodeses ved at afholde vise aftener, mulig medvirken ved arrangementer udenfor lokalforeningen, samt at samarbejde med viseforeninger i ind- og udland.

§3. Alle kan blive medlem af foreningen og kan frit deltage dens arrangementer. Gæster kan deltage mod betaling. Bestyrelsen fastsætter gæsteentre (kan variere). Ved overgang fra gæst til medlemskab modregnes entre betalt i samme år.

§4. Bestyrelsen kan efter afstemning med 2/3 flertal udelukke et medlem, når vedkommende:
a. Ikke har betalt kontingent senest 3 mdr. efter modtaget mail om kontingentbetaling.
b. Har udnyttet foreningens navn kommercielt. I dette tilfælde skal udelukkelse god­kendes på den nærmest følgende general­ forsamling med 2/3 flertal.

§5. Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§6. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges således:
a. 3 medlemmer vælges i lige årstal
b. 2 medlemmer vælges i ulige årstal.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§7. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskab skal før den ordinære generalforsamling revideres af en blandt medlemmerne (udenfor bestyrelsen) valgt revisor.
Revisor samt en revisor suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

§8. Den ordinære generalforsamling afholdes i april/maj måned.
Generalforsamlingen indkaldes pr Email med mindst 21 dages varsel.

Generalforsamlingen behandler følgende:
1. Dagsorden
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6, Indkomne forslag, (herunder lovændringer)
7. Valg:
a. af bestyrelsesmedlemmer.
b. af 1. og 2. suppleant.
c. af revisor og revisor suppleant
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Lovændringer kan kun vedtages endeligt på den ordinære generalforsamling.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindelig stemmeflerhed.
Ved udnævnelse af æresmedlemmer, udelukkelse fra foreningen sarnt ændring af foreningens love kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer for godkendelse.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes.

§9. Extraordinær generalforsamling skal afholdes når:
a. Bestyrelsen finder det nødvendigt.
b. Skriftlig begæring, ledsaget af dagsorden ­forslag, fremsættes til bestyrelsen af mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer.
Den extraordinære generalforsamling skal straks indvarsles og afholdes senest 30 dage efter begæ­ringen er modtaget.

§10. VVF ( Visens Venner i Faaborg ) er tilsluttet Visens Venner i Danmark. Herigennem adgang til arrangementer/sparring og fælles aftale for afregning af pligtige KODA afgifter.
På Visens Venner i Danmark’s møder er VVF repræsenteret ved sin formand samt et medlem udpeget af bestyrelsen.

§11. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af de fremmødte på en extraordinær generalforsamling stemmer herfor.
Denne extraordinære generalforsamling, skal være indkaldt med dette ene formål: at opløse foreningen.

§12. Opløses foreningen, tilfalder dennes eventuelle formue Visens Venner i Danmark.

Vedtaget på Generalforsamlingen d. 3. maj 2022